Talous

Taloudellinen vastuu syntyy liiketoiminnan kannattavuudesta, riskien hallinnasta sekä kilpailukyvystä huolehtimisesta.


Vuonna 2022 alkanut sähkökriisi alkoi taittua alkuvuodesta 2023, ja valtion erilaiset tukitoimet kuluttajille toteutettiin onnistuneesti. Seinäjoen Energia pystyi pitämään sähkön kuluttajahinnat kohtuullisina, ja heinäkuusta alkaen niitä laskettiin vielä 30 prosenttia. Kaukolämmön, veden ja Seiverkot Oy:n asiakashintoihin ei tehty muutoksia. Konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle.

Kaupunkiomisteisena konsernina Seinäjoen Energian taloudellinen menestyminen luo edellytykset koko kaupungin kilpailukyvylle. Kohtuullinen hinnoittelu asiakkaille, toimintavarmuus ja sovitun mukainen tuloutus Seinäjoen kaupungille ovat osa yhtiön taloudellista vastuuta. Taloudellinen vakaus mahdollistaa myös tulevaisuuden investoinnit, jotka kantavat yli sukupolvien.

Lue lisää Seinäjoen Energian vuodesta 2023 toimitusjohtajan katsauksesta.

Tutustu tilinpäätökseemme!

koristeellinen kuvaelementti

Sähköenergia

Vuonna 2023 hankimme sähköä yhteensä 639 GWh:a. EPV Energia Oy toimitti sähköenergiaa yhteensä 592 GWh:ta. Omat vesivoimalaitoksemme Kalajärvellä ja Kyrkösjärvellä tuottivat yhteensä 36 GWh:ta. Markkinasähköä hankimme 11 GWh:ta. Sähköstä 191 GWh:ta myytiin tukkumarkkinoille ja 437 GWh:ta loppuasiakkaille.

Sähkönmyynnin ja tuotannon liikevaihto vuonna 2023 oli 51,84 miljoonaa euroa. Liikevoittoa yksikkö teki 18,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 alku sähkömarkkinoilla jatkui kriisivuoden jälkeisessä epävarmuudessa. Olkiluoto 3 tuli mukaan kaupalliseen sähköntuotantoon huhtikuussa 2023, mikä helpotti epävarmuutta sähkön riittävyydestä valtakunnallisella tasolla. Oma hankintapalettimme laajeni myös tuulivoimalla, kun Närpiön tuulivoimalat otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023.

Sääriippuvainen tuotanto vaikuttaa tuotantomääriin huomattavasti. Erityisesti tuulivoimatuotannon vaikutus hintaan ja myytävään määrään on suuri. Ylijäämäsähköä jää tunneille, kun tuulee, ja silloin myös hinta on matalampi. Vuositasolla olemme energiamäärässä omavarainen, mutta tuulettomina ja kovan kulutuksen hetkinä oma tuotantomme ei riitä, vaan joudumme ostamaan sähköä markkinoilta.

Kuluttaja-asiakkaille alkuvuosi oli edelleen haasteellinen. Valtio tuki sähkönkäyttäjiä sähkövähennyksellä tammi- ja helmikuun sähkölaskuista. Arvonlisäveronalennus oli voimassa huhtikuun loppuun saakka. Seinäjoen Energia Oy:n loppuasiakasmäärä kasvoi verrattuna alkuvuoteen 2022 yli 25 prosenttia. Asiakasmäärä rajoitettiin edelleen myymällä uusia sopimuksia vain seinäjokisille asiakkaille. Seinäjoen Energia Oy:n loppuasiakashinnat olivat ja ovat edelleen Suomen edullisimpien joukossa. Loppuasiakkaiden sähkönhintaa laskettiin toukokuussa 15 prosenttia ja heinäkuussa 30 prosenttia.

Syksyllä 2023 olimme mukana EPSI Ratingin valtakunnallisessa sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Seinäjoen Energialla on Suomen tyytyväisimmät sähkönmyynnin asiakkaat yksityisasiakkaiden keskuudessa. Saimme kokonaistutkimuksessa 80,8 indeksipistettä, toimialan keskiarvon ollessa 67,3. Asiakastyytyväisyys koko alalla kääntyi nousuun haasteellisten vuosien jälkeen.

koristeellinen kuvaelementti

Kaukolämpö

Vuonna 2023 kaukolämmön hankinta oli yhteensä 552 GWh. Seinäjoen voimalaitoksen lämmöntuotanto oli 150 GWh, sähkökattilan 119 GWh, hukkalämpöjen 49 GWh ja 234 GWh tuotettiin lämpölaitoksilla.

Tuotannollisesti vuosi 2023 onnistui hyvin, ja lämmöntoimituksen varmuus asiakkaille oli huipputasoa, 99,99 prosenttia. Kaukolämmön tuotanto muuttui puhtaammaksi, tehokkaammaksi ja kannattavammaksi, kun uudet investoinnit eli Seinäjoen voimalaitosalueen sähkökattila ja kaukolämpöakku sekä Kapernaumin biolämpölaitos toimivat koko vuoden odotusten mukaisesti.

Kaukolämmön liikevaihto oli 41 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa. Tulos saatiin nostettua positiiviseksi uudistuneen tuotannon ansiosta kahden tappiollisen vuoden jälkeen. Kaukolämmön asiakashintoihin ei tehty muutoksia vuonna 2023.

koristeellinen kuvaelementti

Vesi

Vuosi 2023 oli sääolosuhteiltaan aiempia vuosia suotuisampi, koska sateita saatiin keskimääräistä enemmän eikä pitkiä yhtäjaksoisia kuivia jaksoja juuri ollut. Merkittäviä tuotanto- tai jakeluhäiriöitä ei vuoden 2023 aikana ollut. Epävarman maailmantilanteen vuoksi vesihuollon varautumiseen ja varautumisharjoitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota läpi vuoden. Vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma valmistui vesihuoltolaitosten, kuntien ja viranomaisten yhteistyönä.

Vedentoimitusmäärät olivat liki samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, ja myyty vesimäärä oli yhteensä yli 5 miljoonaa kuutiometriä. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyn veden määrä kasvoi vuoteen 2022 verrattuna. Pääosin nousu johtui sateisesta vuodesta, mutta myös myynnissä oli lievää kasvua.

Vesiliiketoiminnan liikevaihto kehittyi myönteiseen suuntaan, vajaan yhden prosentin vuoteen 2022 verrattuna. Liikevaihto oli 19,1 miljoonaa euroa. Vesihuoltohinnastoon ei tehty vuoden aikana korotuksia. Yleinen kustannustason nousu näkyy hieman taloudellisessa tuloksessa, mutta sen vaikutukset pystyttiin pitämään kohtuullisina.

Investointeja toteutettiin vuoden 2023 aikana runsaasti. Saneerausten osalta joitakin projekteja siirrettiin seuraavalle vuodelle resurssipulan vuoksi. Kokonaisuudessaan investointeja tehtiin reilun 5,7 miljoonan euron edestä, ja ne kohdistuivat niin laitos- kuin verkostohankkeisiin. Merkittävimpänä verkostourakkakohteena käynnistettiin itäväylän suunnan vesihuoltoa palvelevien runkoverkostojen toisen vaiheen putkistot.

 

koristeellinen kuvaelementti

Seiverkot

Vuonna 2023 Seiverkkojen sähkön siirron määrä oli 457 GWh, ja se laski 0,8 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 67 kappaletta. Uusia käyttöpaikkoja tuli 178 kappaletta.

Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli 11 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 1 kappaletta. Vuoden suurin tuntiteho oli 79,1 MW, ja se mitattiin 27.11.2023 kello 16–17.

Seiverkkojen liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa. Asiakashinnat pysyivät ennallaan vuoden 2023 aikana.

Seiverkot panosti toimitusvarmuuteensa investoimalla jakeluverkon ylläpitämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. Energiaviraston joulukuussa 2023 vahvistamat uudet valvontamenetelmät kuudennelle ja seitsemännelle valvontajaksolle tulevat vaikuttamaan toimintaamme niin, että verkostoinvestointeja joudutaan todennäköisesti rahoittamaan lainarahalla.

koristeellinen kuvaelementti

Merkittävimmät investoinnit ja hankkeet 2023

Vuonna 2023 Seinäjoen Energia investoi kaikkiaan 11 miljoonaa euroa. Investointeja valmistui yli 8 miljoonan euron arvosta. Merkittävimpiä investointeja olivat fosforin talteenottolaitoksen rakentaminen jätevedenpuhdistamolle sekä ulkovalo-, kaukolämpö-, vesi- ja jätevesiverkoston laajennus- ja saneerausinvestoinnit.

EPV Energian omistajuuden kautta olemme myös mukana monissa tulevaisuuden hankkeissa. Investointien avulla vahvistamme toimitusvarmuuttamme ja ympäristösuorituskykyämme.

Sähköenergia

 • Olkiluoto 3 tuli mukaan kaupalliseen sähköntuotantoon huhtikuussa 2023.
 • Närpiön tuulivoimalat otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023. Seinäjoen Energia on mukana hankkeessa EPV Energian omistajana.

Kaukolämpö

 • Kaukolämpöverkon uudisrakentamiseen, saneerauksiin ja energiamittauksiin investointiin yhteensä noin 1,5 miljoona euroa vuonna 2023.
 • Tulevaisuuden matalalämpöisen kaukolämpöverkon valmistelua varten rakennettiin testausjärjestely verkostoon, minkä lisäksi asiakaslaitteita uusittiin noin 60 kohteeseen.
 • Jäteveden lämmön talteenottoon ja kaukojäähdytysverkoston rakentamiseen saatiin Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta.

Vesi

 • Merkittävimpänä verkostourakkakohteena käynnistettiin itäväylän suunnan vesihuoltoa palvelevien runkoverkostojen toisen vaiheen putkistot.
 • Jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön ympäristöministeriön osin rahoittama fosforin talteenottolaitos.
 • Jätevedenpuhdistamolle uusittiin prosessiautomaatiojärjestelmä.

Seiverkot

 • Uutta sähköverkkoa rakennettiin 37 kilometriä. Maakaapelointiaste pienjänniteverkossa pysyi 93 prosentissa ja keskijänniteverkossa maakaapelointiaste nousi 70 prosenttiin (vuonna 2022 68 prosenttia).
 • Merkittävimmät hankkeet olivat mittauksissa siirtyminen varttimittaussarjoihin ja konsernin eri liiketoimintojen mittausten kehittäminen.
 • Sähköverkon merkittävimmät rakennuskohteet vuonna 2023 olivat Pajuluoman ja Hallilanvuoren asuinalueiden laajennukset sekä sähköverkon saneeraukset Kasperissa ja Törnävällä.

Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK