Häiriötiedote
Peräseinäjoen alueella muutoksia vedenjakelussa

Ilmasto ja ympäristö

Vastuu ilmastosta ja ympäristöstä on osa päivittäistä toimintaamme. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali sähkön- ja kaukolämmöntuotannossa vuoteen 2030 mennessä, ja teemme aktiivisesti töitä tavoitteen saavuttamiseksi.


Seinäjoen Energian sähköntuotannosta vuonna 2023 tuotettiin 38 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä ja 72 prosenttia tuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Närpiön tuulivoimalat otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023. Olkiluoto 3 otettiin kaupalliseen sähköntuotantoon huhtikuussa 2023. EPV Energian omistajuuden kautta olemme mukana Suomen suurimmassa aurinkopuistossa, joka rakennetaan Lapuan Heininevalle. Tulevaisuudessa säätösähköinvestointien merkitys korostuu vaihtelevan sähköntuotannon määrän lisääntyessä.

EPSI Ratingin toimialan kestävyysindeksi vuodelta 2023 julkaistiin tammikuussa 2024. Indeksi kuvaa sähkönmyynnin asiakkaiden kokemuksia ja mielikuvia energiayhtiöiden vastuullisuustyöstä. Indeksiä arvioidaan asteikolla 0–100, ja yli 75 pistettä viittaa erittäin korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Yksityisasiakkaiden keskuudessa Seinäjoen Energia sijoittui kärkisijalle tuloksella 75,9. Koko toimialan keskiarvo oli yksityisasiakkaiden osalta 66,1.

Seinäjoen kaukolämmön fossiiliset hiilidioksidipäästöt alenivat vuonna 2023 edelleen merkittävästi. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 70 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2023. Tähän myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti biomassapolttoaineiden ja hukkalämmön osuuden kasvaminen ja sähkökattilan merkittävä osuus tuotannosta. Kaukolämmöllä on tuotevalikoimassaan uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja teollisuuden hukkalämmöillä.

Saimme Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta jäteveden lämmön talteenottoon ja kaukojäähdytysverkoston rakentamiseen. Valmistelemme hanketta parhaillaan, ja investointipäätös pyritään tekemään kesään 2024 mennessä.

Vastuulliseen vesihuoltoon kuuluu laadukkaan käyttöveden tuottaminen toimitusvarmasti ja ympäristöä kunnioittaen, jätevesien tehokas käsittely sekä talous- ja jätevesiverkostojen suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen. Bio- ja kiertotalous linkittyvät kiinteästi erityisesti jätevesihuoltoon. Tästä hyvä esimerkki on jätevedenpuhdistamollemme valmistunut fosforin talteenottolaitos.

koristeellinen kuvaelementti

Kaukolämmön polttoaineiden alkuperä

Biomassan ja hukkalämmön osuus Seinäjoen ja Peräseinäjoen kaukolämmön tuotannosta oli yhteensä 60,2 prosenttia vuonna 2023. Sähkökattilan tuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta oli 19 prosenttia. Turpeen osuus aleni edellisvuoden 39 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2023 ja öljyn osuus kahdesta prosentista yhteen prosenttiin. Uusia hukkalämpökohteita etsitään ja liitetään jatkuvasti Seinäjoen ja Peräseinäjoen kaukolämpöverkkoihin. Vuonna 2023 uusia hukkalämpökohteita ei liitetty verkkoon, mutta hukkalämmön osuutta tuotannossa nosti Kapernaumin uuden kaukolämpökattilan savukaasupesuri.

Kaukolämmön tuotannossa käytettävät biomassapolttoaineet ovat kotimaisia ja kestäviä. Kaikki laitoksille tulevat biomassapolttoaineet ovat kestävyyskriteerijärjestelmän mukaisia ja niiden alkuperä on jäljitettävissä. Kaukolämmön tuotannossa käytetty jyrsinturve on lähtöisin keskimäärin alle 100 kilometrin säteeltä laitoksesta.

Seinäjoen kaukolämmön tuotannon jakautuminen

koristeellinen kuvaelementti

Kaukolämmön päästöt ilmaan

Tarkkailemme toimintamme aiheuttamia päästöjä ilmaan, ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Osallistumme Seinäjoen seudun ilmanlaaduntarkkailutyöryhmään, jossa seurataan alueen toimijoiden ja kuntien kanssa ilmanlaatua. Työryhmä tarkkailee Seinäjoen seudun ilmanlaatua Seinäjoen kaupungin johtamana. Työryhmässä ovat mukana Seinäjoen seudun ilmanlaatuun vaikuttavat yritykset.

Vuonna 2023 kaukolämpölaitoksilla suoritettiin ympäristöluvan mukaisia päästömittauksia. Kaikilla laitoksilla päästiin ympäristöluvissa määritettyihin päästöraja-arvoihin. Määrä aikaisissa päästömittauksissa laitosten savukaasuista mitataan typen oksidit, rikinoksidit sekä hiukkaset. Näille on kaikkien laitosten ympäristöluvissa määrätty päästöraja-arvot. Poikkeuksena ovat öljykäyttöiset, alle 50 MW:n vara- ja huippukuormalaitokset, joissa mitataan säännöllisesti vain typen oksidit.

Kapernaumin K6-kattilalle suoritettiin vuonna 2023 ensimmäiset päästömittaukset ja mittauksissa päästiin päästöraja-arvoihin. Uuden kattilan savukaasujen puhdistuksen avulla hiukkaspäästöt ovat lähellä nollaa, ja polttoaineen valinta vaikuttaa merkittävästi rikin oksidien päästöihin.

Hiukkaset: syntyvät palamisessa ja vaikuttavat ilmanlaatuun.
Rikkidioksidi eli SO2: palamisessa syntyvät ja ilmanlaatuun vaikuttavat yhdisteet.
Typen oksidit eli NOx: syntyvät palamisessa ja vaikuttavat ilmanlaatuun.

koristeellinen kuvaelementti

Vedenlaatu

Jätevesi

Seuraamme jäteveden laatua ja vesistövaikutuksia sekä omavalvonnan että viranomaisvalvonnan kautta, ja toimintaamme ohjaa ympäristölupa. Seinäjoen keskuspuhdistamo osallistuu Kyrönjoen yhteistarkkailuun yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tarkkailussa seurataan Kyrönjoen vesistön laatua ja kuormitusta.

Seinäjoen keskuspuhdistamo täytti pääosin jätevedenkäsittelylle ympäristöluvassa asetetut lupaehdot vuonna 2023, ja laitoksen toiminta oli hyvällä tasolla. Ammoniumtypen ja fosforin käsittelyssä tapahtui luparajaylitykset neljännellä vuosineljänneksellä. Ylitykset johtuivat laiterikosta.

Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin noin 7,7 miljoonaa kuutiota jätevettä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Jätevesimäärän kasvu selittyy hyvin sateisella vuodella. Kuivattua lietettä syntyi 9 138 tonnia, ja sen kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 21,9 prosenttia. Lietteen jatkokäsittelystä vastaa Lakeuden Etappi Oy. Välppäjätettä muodostui vuoden aikana 70 tonnia.

Jätevedenpuhdistamolle uusittiin prosessiautomaatiojärjestelmä. Uudella järjestelmällä varmistetaan laadukas prosessinohjaus pitkälle tulevaisuuteen. Jätevedenpuhdistamolla otettiin myös käyttöön fosforin talteenottolaitos. Fosforin talteenotto tehostaa jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä edistää kiertotaloutta, sillä kierrätettyä fosforia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi lannoitekäytössä.

Toimintaamme ohjaa BAT-ajattelu eli parhaan käytettävissä olevan tekniikan (englanniksi Best available technology, BAT) hyödyntäminen. Näin varmistamme osaltamme puhtaan ympäristön tuleville sukupolville.

Talousvesi

Talousveden kemiallista- ja mikrobiologista laatua valvotaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti, ja se perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen. Viranomaisvalvonnan lisäksi teemme vedenlaadun omavalvontaa verkostosta otettavilla näytteillä sekä tarkkailemme laitoksilta verkostoon johdettavan veden laatua osana laitosten käyttötarkkailua.

Seinäjoen Veden vedenjakelualueen verkostovedestä otettiin vuonna 2023 yhteensä 57 viranomaisvalvonnan näytettä, joista on tehty yhteensä 936 analyysia. Viranomaisvalvontanäytteiden lisäksi verkostovedestä otettiin 146 omavalvontanäytettä, joista on tehty yhteensä 801 analyysia. Toimittamamme vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Veden mikrobiologinen laatu varmistetaan Seinäjoen Veden vesilaitoksilla desinfioimalla vesi UV-valolla. Tukkuvesiyhtiö Lakeuden Vesi desinfioi toimittamansa veden UV:n lisäksi natriumhypokloriitilla.

Vedenoton vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan säännöllisesti ja tarkkailuohjelman mukaisesti mittaamalla pohjaveden pinnankorkeuksia sekä ottamalla vesinäytteitä osana laitosten omavalvontaa.

koristeellinen kuvaelementti

Jätteet

Tavoitteenamme on kierrättää toiminnassamme syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Merkittävimpiä jakeita ovat kaukolämpölaitoksissa syntyvät tuhkat sekä jätevedenpuhdistamon liete. Puhdistamon liete hyödynnetään biokaasun valmistuksessa Lakeuden Etapin laitoksella. Kaukolämpölaitosten tuhka käytettiin vuonna 2023 pääosin hyödyksi maanrakentamisessa ja metsätuhkalannoitteena.