Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Toiminta

Vesihuollon toimintaa ja kehittämistä ohjaavat arvot ovat hyvinvointi, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Pyrimme varmistamaan näiden tavoitteiden täyttymisen kaikissa olosuhteissa. Toimiva vesihuolto on asukkaille itsestäänselvyys, ja asetamme palvelutasolle suuret odotukset myös tulevaisuudessa. Haluamme tarjota puhdasta vettä ja toimivan viemäröinnin ilman palvelukatkoksia ja laatuhäiriöitä.

Vedentuotanto

Vedenhankinta

Seinäjoen Veden jakelema talousvesi hankitaan pääosin Lakeuden Vesi Oy:ltä ja Lappavesi Oy:ltä. Lisäksi Isonkyrön kunnalta ja Kurikan Vesi Oy:lta ostetaan pieniä määriä vettä. Seinäjoen Vedellä on myös omia pohjavedenottamoita sekä pintavesilaitos Jouppilanvuorella. Pintavesilaitoksen vesi menee kokonaisuudessaan teollisuuden käyttöön, mutta laitos toimii tarvittaessa Seinäjoen varalaitoksena. Ostetun veden määrä on ollut viime vuosina keskimäärin noin 5 100 000 m3/vuosi, ja oman tuotannon osuus noin 350 000 m3/vuosi.

Suurin osa kotitalouksien käyttämästä talousvedestä on Lakeuden Vesi Oy:ltä hankittua vettä. Lisätietoa Lakeuden Veden toiminnasta löydät osoitteesta www.lakeudenvesi.fi.

Vedenkäsittely

Kaikilta Seinäjoen Veden vesilaitoksilta johdettu talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä. Pohjaveden käsittelymenetelmät on valittu kullakin laitoksella pohjaveden ominaisuuksien mukaan.

Käytetyimmät vedenkäsittelymenetelmät ovat ilmastus, kalkkikivialkalointi ja UV-desinfiointi. Luonnontilainen pohjavesi on hieman hapanta (pH 6,4-6,5), minkä vuoksi vesi alkaloidaan eli veden pH nostetaan noin arvoon 8. Samalla vedestä poistuu rautaa ja pieniä määriä mangaania. Ilmastuksen tarkoituksena on hapettaa vettä ja poistaa vedestä hiilidioksidia.

Vesilaitoksilta lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla, lisäksi veden desinfiointiin voidaan tarvittaessa käyttää pieniä määriä natriumhypokloriittia. UV-valon desinfiointiteho ei vaikuta putkistossa, joten natriumhypokloriitilla estetään bakteerien kasvu verkostossa.

 

 

Verkostot

Vesijohtoverkosto

Seinäjoen Veden vedenjakelujärjestelmässä on vesiva-rastokapasiteettia yli 16 000 m³ ja vesijohtoverkostoa noin 1200 km. Vesijohtoverkostossa on 20 kpl paineen-korotuspumppaamoita, joilla nostetaan vesipainetta riittävän korkealle tasolle. Lisäksi verkostoon kuuluu satojen kilometrien pituudelta tonttijohtoja, jotka johtavat vettä noin 16 000  kulutuspisteeseen. Seinäjoen Veden verkostoyksikkö vastaa vesijohtoverkoston kunnossapidosta, uudisrakentamisen ja saneerauksen rakennuttamisesta ja valvonnasta. Uusilla asuntoalueilla verkostorakentaminen toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavina hankkeina.

Viemäröinti

Viemäröinti Seinäjoella on toteutettu ns. erillisviemäröintinä, eli jätevesiviemäriverkostoon ei johdeta sadevesiä. Lisäksi viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaisesti niin, että jätevesi virtaisi painovoimaisena puhdistamolle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkostossa on betoniputkia n. 30 km ja muoviputkia n. 560 km, sekä 108 jätevedenpumppaamoa. Jätevedet Seinäjoen alueelta johdetaan kahdelle eri puhdistamolle. Seinäjoen puhdistamolla käsitellään Kanta-Seinäjoen jätevesien lisäksi Peräseinäjoen, Ylistaron ja osa Nurmon jätevesistä.  Lapuan jätevedenpuhdistamolle johdetaan Nurmon keskustan, Tepon ja Nurmon haja-alueiden jätevedet. Hulevesiverkoston rakennuttamisesta ja kunnossapidosta vastaa Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus.

Jätevesienkäsittely

Seinäjoen alueella syntyvät teollisuus- ja asumajätevedet käsitellään pääosin Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Lapuan jätevesi Oy käsittelee ostopalveluna Atrian Nurmon tehtaan jätevedet ja osan Nurmon alueen jätevesistä.

Seinäjoen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jota ajetaan ammonium- ja kokonaistyppeä poistaen. Jätevedenpuhdistamon mitoitusvirtaama on 22 000 m³/d. Puhdistamolla käsitellään Seinäjoen kaupungin, Nurmon Hyllykallion, Ylistaron ja Peräseinäjoen alueen jätevedet.

Puhdistusprosessi

Tulopumppaus

Laitokselle tulevat jätevedet nostetaan ruuvipumpuilla (3kpl, kapasiteetti yht. 2 800 m³/h) esikäsittelyyn.

Välppäys

Tulevan jäteveden sisältämä karkein kiintoaines erotetaan kahdella porrasvälpällä, joiden säleväli on 3 mm ja kapasiteetti n. 2 800 m³/h. Välpe käsitellään välpepesurilla ja pesty välpe siirretään välpelavalle. Puristettua välpettä syntyy noin 25 t vuodessa. Erotettu välpe kuljetetaan Lakeuden Etapin jätteenkäsittelyalueelle. Puhdistamolle tuotavat sako- ja umpikaivolietteet johdetaan sakeuttamoon.

Hiekanerotus

Välppäystä seuraa ilmastettu hiekanerotus, jossa altaan pohjalle laskeutunut hiekka-vesi-seos pumpataan hiekkapesurin kautta hiekkalavalle. Erottunut vesi johdetaan takaisin prosessiin ja hiekkalavalla oleva hiekka tyhjennetään noin pari kertaa vuodessa Lakeuden Etapin jätteenkäsittelyalueelle. Hiekanerotuksen yhteydessä on rasvan- ja öljynerotuskaivo.

Esiselkeytys

Esiselkeytysallas, pinta-ala 707 m² ja tilavuus noin 1 800 m³. Esiselkeytyksessä jätevedestä poistetaan liete, joka menee sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen pumppaamalla sakeuttamoon. Esiselkeytetty vesi jatkaa ylivuotona ilmastusaltaisiin.

Meijeri-jätevesien esikäsittely

Valion Seinäjoen tehtaan jätevedet johdetaan omaa linjaa pitkin jäteveden puhdistamolle. Jätevesi viirasiivilöidään ennen neutralointia. Neutralointi tapahtuu tasausaltaassa, jonka tilavuus on noin 700 m³. Kemikaaleina käytetään lipeää (NaOH 50 %) tai väkevää rikkihappoa riippuen siitä, onko tuleva jätevesi hapanta vai emäksistä. Tasausaltaasta jätevesi pumpataan biotornin päälle, josta se valuu kennostoa pitkin takaisin tasausaltaaseen tai väliselkeytykseen. Biotornin kennostossa on bakteerikanta, jotka puhdistavat jätevettä orgaanisesta aineksesta. Tasausaltaasta on myös erillinen flotaatiokierto, jossa jätevesi käsitellään kemiallisesti PIX-105:lla (ferrisulfaatilla). Flotaatio (2kpl) jakautuu kolmeen osaan; sekoitukseen, hämmennykseen ja selkeytykseen. Flotaatiosta poistettava liete flokataan altaan pintaan dispersiovettä apuna käyttäen. Laahat keräilevät lietteen altaiden pinnalta lietetaskuun, josta se pumpataan sakeuttamoon. Puhdistettu jätevesi johdetaan ilmastukseen. Biotornin jälkeen on erillinen väliselkeytys, jonka tilavuus on noin 500 m³. Väliselkeytyksessä jätevedestä laskeutetaan kiintoaines, joka kerätään laahalla taskuun ja pumpataan sakeuttamoon. Puhdistettu jätevesi johdetaan ilmastukseen.

Ilmastusaltaat

Jätevesi johdetaan kahteen ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaisiin menevään veteen voidaan syöttää kalkkia tai meesakalkkia. Ilmastusaltaiden syvyys on 4,5 m ja tilavuus á 2 950 m³ ja ne ovat suorakaiteen muotoisia sekä tulppavirtaukseen perustuvia. Ilmastusaltaat on jaettu väliseinillä kolmeen lohkoon. Ilmastusaltaiden pohjalla on yhteensä 924 kpl ilmastinlautasia (Nopol pik 300 kalvoilmastin), joiden kautta ilmastusilmakompressorilla (3 kpl) tuotettu ilma johdetaan altaisiin. Ilmastusaltaiden ensimmäiset lohkot ovat hapettomia ja varustettu sekoittimilla. Ilmastusaltaiden lohkot 2 ja 3 ovat hapellisia lohkoja. Ilmastusaltaissa kasvavat ja elävät aerobiset mikro-organismit tarvitsevat happea ja näiden hapensaanti mahdollistetaan ilmastamalla altaan sisältöä. Vastaavasti anaerobiset mikro-organismit tarvitsevat toimiakseen hapettomat olosuhteet ja tämä saadaan aikaan sekoittamalla altaan sisältöä sekoittimilla. Seinäjoen prosessi on nk. DN-prosessi (denitrifikaatio-nitrifikaatio). Osa ilmastusaltaissa olevasta lietteestä eli nk. ylijäämäliete poistetaan altaista ja se johdetaan esiselkeytykseen.

Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytysaltaita on 2 kpl, halkaisija 40 m, pinta-ala á 1 018 m² ja tilavuus noin á 3 750 m³. Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan ilmastusaltaaseen palautettava liete, ns. “palautusliete”. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen ruuvipumpuilla takaisin ilmastusaltaan 1. lohkoon (sekoituskammioon). Laitoksen jälkisaostuskemikaalina käytetään PIX-105:ta (ferrisulfaatti) ja kemikaalin annostus tapahtuu automaattisesti jätevesivirtaaman mukaan. Palautusliete pumpataan takaisin ilmastusaltaaseen, jotta saadaan aikaan suuri ja mahdollisimman valikoitunut mikrobipopulaatio. Jälkiselkeytetty vesi jatkaa edelleen ylivuotona jälkisuodatukseen.

Jälkisuodatus

Jälkisuodatusaltaita on yhteensä 6 kpl ja näiden yhteispinta-ala on 288 m² ja yhteistilavuus 1 152 m³. Yhdessä altaassa on 8 kpl DS6000 Dynasand-hiekkasuodatinta eli kuudessa altaassa yht. 48 kpl. Jätevesi nostetaan jälkisuodatusaltaisiin nostopumpuilla (4 kpl, kapasiteetti á 930 m³/h). Ennen nostopumppausta on reikälevyvälpät 2 kpl. Suodattimissa kiinteä, noin 3 metriä paksu kvartsihiekka kerros, jonka tarkoituksena on erottaa jälkiselkeytyksestä karkaava kiintoaines laitokselta lähtevästä vedestä.

Purku Seinäjokeen

Puhdistettu jätevesi virtaa yhdyskaivoon ja siitä edelleen vesistöön.

Näytteenotto, Online-mittaukset ja automaatio

Laitoksella on automaattinen näytteenotto tulevalle, teollisuusjätevedelle, esi- ja jälkiselkeytetylle ja lähtevälle jätevedelle. Online-mittauksia laitoksella on useissa eri pisteissä ja näillä mitataan mm. pH:ta, lämpötilaa, kiintoainetta, happipitoisuuksia, virtaamia, lietteen sakeutta, johtokykyä, fosforia (liukoinen ja kokonaisfosforianalysaattorit) sekä typpeä (nitraattityppianalysaattorit). Laitoksen prosessi on täysin automatisoitu.

Lietteenkäsittely

Liete pumpataan sakeuttamoista kahdelle lietteenkuivauslingolle. Lietettä kuivataan yhdellä lingolla tasaisesti ympäri vuorokauden ja kuivattu liete välivarastoidaan siiloihin poiskuljetusta varten. Kuivaustuloksen parantamiseksi käytetään lingoilla polymeeria, joka edesauttaa flokkien muodostumista ja veden erottumista lietteestä. Lietteen kuiva-ainepitoisuus ennen linkoa on noin 3-5 % ja lingon jälkeen 22-25 %. Lietteen jatkokäsittelystä huolehtii Lakeuden Etapin biokaasulaitos. Siellä liete mädätetään, otetaan biokaasu talteen ja lopuksi hygienisoidaan termisesti kuivaamalla ka n. 90 %.

 

 

Puhdistusvaatimukset- ja tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain. Alla olevasta taulukosta näet saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset sekä ympäristöluvan (diaarinumero LSY-2005_Y-81) vaatimusten toteutumisen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2022.

Vuosi 2023PuhdistustulosLupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
Pitoisuus (mg/l)3,510
Reduktio eli puhdistusteho (%)9995
Kokonaisfosfori (Kok.P)
Pitoisuus (mg/l)0,280,3
Reduktio eli puhdistusteho (%)9795
Kiintoaine
Pitoisuus (mg/l)7,8-
Reduktio eli puhdistusteho (%)96-
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
Pitoisuus (mg/l)2560
Reduktio eli puhdistusteho (%)9690
Kokonaistyppi (Kok. N)
Pitoisuus (mg/l)13-
Reduktio eli puhdistusteho (%)7260

Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK