Ilmasto ja ympäristö

Vastuu ilmastosta ja ympäristöstä on osa päivittäistä toimintaamme. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali sähkön- ja kaukolämmöntuotannossa vuoteen 2030 mennessä, ja teemme aktiivisesti töitä tavoitteen saavuttamiseksi.


Esimerkkejä hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistavista investoinneista kaukolämpöön ovat esimerkiksi vuonna 2022 valmistunut Kapernaumin uusi biolämpölaitos, Hanneksenrinteen varavoimalaitoksen polttoaineen muuttaminen öljystä puupellettiin sekä EPV Energian vuonna 2022 valmistuneet kaukolämpöakku ja sähkökattila Seinäjoen voimalaitosalueella. Hyödynnämme myös teollisuuden hukkalämpöjä. Vuodelle 2023 on kaavailtu investointipäätöstä jäteveden lämmöntalteenotosta. Kaukolämmöllä on tuotevalikoimassaan uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja teollisuuden hukkalämmöillä.

Seinäjoen Energian sähköntuotannosta 46 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä ja 69 prosenttia tuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Tuulivoimatuotantomme kasvoi 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Keväällä 2022 Olkiluoto 3 tuotti ensimmäisen kerran sähköä valtakunnan verkkoon. OL3 lisää päästötöntä sähköntuotantoamme merkittävästi. EPV Energian omistajuuden kautta olemme mukana merkittävissä tulevaisuuden investoinneissa ja ratkaisuissa. Uusimpia tuulivoimalaitoksia rakennetaan Närpiöön. EPV Energia suunnittelee Suomen suurimman aurinkopuiston rakentamista Lapuan Heininevalle. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja jatkamme edelleen investointeja päästöttömään tuotantoon.

Vastuulliseen vesihuoltoon kuuluu laadukkaan käyttöveden tuottaminen toimitusvarmasti ja ympäristöä kunnioittaen, jätevesien tehokas käsittely sekä talous- ja jätevesiverkostojen suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen. Bio- ja kiertotalous linkittyvät kiinteästi erityisesti jätevesihuoltoon.

koristeellinen kuvaelementti

Kaukolämmön polttoaineiden alkuperä

Vuonna 2022 biomassapolttoaineiden ja hukkalämmön osuus kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisvuoden 42 prosentista 59 prosenttiin. Hukkalämpöön lasketaan mukaan Kapernaumin uuden biokattilan savukaasupesurin lämmöntalteenotto, mikä vaikuttaa hukkalämmön osuuden kasvuun. Vuonna 2022 turpeen osuus puolestaan laski 58 prosentista 39 prosenttiin edellisvuodesta.

Biomassapolttoaineiden osuuteen vaikuttivat Kapernaumin uuden biolämpölaitoksen käyttöönotto sekä uusi polttoaineen käsittelyjärjestelmä. Uusi polttoaineen vastaanotto ja kuljetinjärjestelmä sekä kattilaan tehdyt tekniset muutokset mahdollistavat sen, että myös Kapernaumin vanhassa lämpökattilassa voidaan käyttää sataprosenttisesti biomassapolttoaineita. Myös Seinäjoen voimalaitoksella biomassapolttoaineiden osuutta tuotannossa saatiin nostettua vuoteen 2021 verrattuna.

Käyttämiemme polttoaineiden alkuperä on jäljitettävissä aina metsään, sahalle tai nevalle asti. Käyttämämme kiinteät polttoaineet ovat peräisin pääasiassa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilta.

Olemme hakeneet Energiaviraston hyväksyntää Kapernaumin ja Hanneksenrinteen lämpölaitosten biomassapolttoaineiden kestävyyskriteerijärjestelmälle, ja hakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä. Osana kestävyyskriteerijärjestelmää biomassapolttoaineiden alkuperä on jäljitettävissä.

 

Seinäjoen kaukolämmön tuotannon jakautuminen

koristeellinen kuvaelementti

Päästöt ilmaan

Tarkkailemme toimintamme aiheuttamia päästöjä ilmaan, ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Seinäjoen Kaupungin ympäristösuojelu tekivät vuonna 2022 kaikille lämpölaitoksillemme Seinäjoella ja Peräseinäjoella määräaikaisen ympäristötarkastuksen.

Osallistumme Seinäjoen seudun ilmanlaaduntarkkailutyöryhmään, jossa seurataan alueen toimijoiden ja kuntien kanssa ilmanlaatua. Vuonna 2022 työryhmä teetti bioindikaattoritutkimuksen, joka on luettavissa Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta.

Vuonna 2022 suoritettiin määräaikaiset päästömittaukset sekä Hanneksenrinteen että Kapernaumin lämpölaitoksilla, ja laitokset alittivat ympäristöluvassa niille asetetut päästöraja-arvot. Muiden kaukolämmön kattiloiden osalta määräaikaiset päästömittaukset eivät olleet ajankohtaisia vuonna 2022.  Marraskuussa 2022 käyttöönotetun uuden Kapernaumin kaukolämpökattilan ensimmäiset määräaikaiset päästömittaukset suoritetaan keväällä 2023.

Kaukolämmöntuotannossamme hiukkasten, fossiilisen hiilidioksidin (CO2) ja rikkidioksidipäästöjen (SO2) osuus on ollut viime vuosina laskussa. Esimerkiksi fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat lähes puolittuneet (-47 %) vuodesta 2019 vuoteen 2022.

Positiiviseen kehitykseen vaikuttavat lämpölaitoksillamme tehdyt polttoainemuutokset sekä investoinnit päästöjen hallintaan. Kattiloissa on käytössä sähkösuotimia, pussisuotimia sekä Kapernaumin uusimmassa kattilassa savukaasupesuri lämmöntalteenotolla. Olemme varautuneet myös typenoksidien hallintaan. Lisäksi tarkkailemme kiinteän polttoaineen kattiloiden päästöjä jatkuvatoimisella mittauksella ja pystymme seuraamaan näin kattiloiden palamisen laatua.

koristeellinen kuvaelementti

Vedenlaatu

Jätevesi

Seuraamme jäteveden laatua ja vesistövaikutuksia sekä omavalvonnan että viranomaisvalvonnan kautta, ja toimintaamme ohjaa ympäristölupa. Seinäjoen keskuspuhdistamo osallistuu Kyrönjoen yhteistarkkailuun yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tarkkailussa seurataan Kyrönjoen vesistön laatua ja kuormitusta.

Seinäjoen keskuspuhdistamo täytti pääosin jätevedenkäsittelylle ympäristöluvassa asetetut lupaehdot vuonna 2022, ja laitoksen toiminta oli hyvällä tasolla. Ammoniumtypen ja fosforin käsittelyssä tapahtui nimelliset luparajaylitykset toisella vuosineljänneksellä. Ylitykset tapahtuivat jätevedenkäsittelylle haastavalla sulamisvesikaudella.

Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin noin 7 miljoonaa kuutiota jätevettä, mikä oli saman verran kuin vuonna 2021. Kuivattua lietettä syntyi 9 034 tonnia, ja sen kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 23,5 prosenttia. Lietteen jatkokäsittelystä vastaa Lakeuden Etappi Oy. Välppäjätettä muodostui vuoden aikana 64 tonnia.

Jätevedenpuhdistamolle rakennettiin ympäristöministeriön osin rahoittama fosforin talteenoton mahdollistava laitos. Laitos otetaan käyttöön vuonna 2023. Fosforin talteenotto tehostaa jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä edistää kiertotaloutta, sillä kierrätettyä fosforia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi lannoitekäytössä.

Talousvesi

Talousveden kemiallista- ja mikrobiologista laatua valvotaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti, ja se perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen. Viranomaisvalvonnan lisäksi teemme vedenlaadun omavalvontaa verkostosta otettavilla näytteillä sekä tarkkailemme laitoksilta verkostoon johdettavan veden laatua osana laitosten käyttötarkkailua.

Seinäjoen Veden vedenjakelualueelle toimitettavasta vedestä otettiin vuonna 2022 yhteensä 87 viranomaisvalvonnan näytettä, joista tehtiin yhteensä 1 377 analyysiä. Toimittamamme vesi täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Veden mikrobiologinen laatu varmistetaan Seinäjoen Veden vesilaitoksilla desinfioimalla vesi UV-valolla. Tukkuvesiyhtiö Lakeuden Vesi desinfioi toimittamansa veden UV:n lisäksi natriumhypokloriitilla.

Vedenoton vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan säännöllisesti ja tarkkailuohjelman mukaisesti mittaamalla pohjaveden pinnankorkeuksia sekä ottamalla vesinäytteitä osana laitosten omavalvontaa.

koristeellinen kuvaelementti

Jätteet

Tavoitteenamme on kierrättää toiminnassamme syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Merkittävimpiä jakeita ovat kaukolämpölaitoksissa syntyvät tuhkat sekä jätevedenpuhdistamon liete. Puhdistamon liete hyödynnetään biokaasun valmistuksessa Lakeuden Etapin laitoksella.

Kaukolämpölaitosten tuhka käytettiin vuonna 2022 pääosin hyödyksi maanrakentamisessa. Kapernaumin uuden biolämpölaitoksen käyttöönoton yhteydessä syntynyt tuhka toimitettiin ennen maanrakennushyötykäyttöön hyväksymistä loppusijoitukseen. Tämä nosti loppusijoitettavan tuhkan osuutta verrattuna vuoteen 2021.

Vuoden 2022 aikana Kapernaumin ja Hanneksenrinteen kiinteän polttoaineen kattiloiden tuhka hyväksyttiin metsätuhkalannoitteeksi, mutta vuonna 2022 ei tuotettu vielä tuhkalannoitetta markkinoille. Myös Kapernaumin uuden biolämpölaitoksen tuhka on tarkoitus saada metsätuhkalannoitteeksi vuoden 2023 aikana.

 


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK