Talous

Taloudellinen vastuu syntyy liiketoiminnan kannattavuudesta, riskien hallinnasta sekä
kilpailukyvystä huolehtimisesta.


Suunnitelmallisuuden ja riskeihin varautumisen merkitys korostuvat erityisesti epävarmoina aikoina. Vuotta 2022 leimasi pitkälti epävarmuus ja markkinatilanteen muuttuminen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti toimintaympäristön riskien kasvamiseen. Polttoaineet ja muut materiaalit kallistuivat ja niiden saatavuudessa oli haasteita. Sähkön tuonti Venäjältä loppui toukokuussa. Suomessa varauduttiin myös sähköpulaan ja kiertäviin sähkökatkoihin, mutta niiltä vältyttiin.

Erilaisista epävarmuustekijöistä ja muuttuvasta maailmantilanteesta huolimatta Seinäjoen Energia pystyi pitämään asiakashinnat kohtuullisina ja varmistamaan kilpailukykyisen toiminnan. Konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle.

Kaupunkiomisteisena konsernina Seinäjoen Energian taloudellinen menestyminen luo edellytykset koko kaupungin kilpailukyvylle. Kohtuullinen hinnoittelu asiakkaille, toimintavarmuus ja sovitun mukainen tuloutus Seinäjoen kaupungille ovat osa yhtiön taloudellista vastuuta. Taloudellinen vakaus mahdollistaa myös tulevaisuuden investoinnit, jotka kantavat yli sukupolvien.

Lue lisää Seinäjoen Energian vuodesta 2022 toimitusjohtajan katsauksesta.

Tutustu tilinpäätökseemme.

koristeellinen kuvaelementti

Sähköenergia

Vuonna 2022 hankimme sähköä yhteensä 675 GWh:ta. EPV Energia toimitti sähköenergiaa yhteensä 655 GWh:ta. Markkinasähköä hankittiin 5 GWh:ta. Omat vesivoimalaitoksemme Kalajärvellä ja Kyrkösjärvellä tuottivat yhteensä 15 GWh:ta. Omien vesivoimalaitosten tuotantoa jouduttiin rajoittamaan kesän aikana tehtyjen Rengon ja Kiikun patojen saneerausten vuoksi. Sähköstä 248 GWh:ta myytiin tukkumarkkinoille ja 427 GWh:ta loppuasiakkaille.

Sähköenergiayksikön liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa, ja se nousi huomattavasti edellisvuodesta markkinahintojen historiallisen nousun vuoksi. Kahdenvälisin sopimuksin tukkumarkkinalle sekä sähköpörssiin myyty sähkö olivat poikkeavassa markkinatilanteessa erittäin kannattavia, ja niiden vaikutus liikevaihtoon oli huomattava.

Asiakasmäärä kasvoi noin 20 prosenttia. Asiakashintoja jouduttiin korottamaan kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Korotukset johtuivat hankintakustannusten jatkuvasta noususta. Polttoaineista turpeen, puun ja kivihiilen hinnat sekä päästöoikeudet kallistuivat energiakriisissä, ja se on näkynyt myös asiakkaiden sähkön hinnassa.

Kannattavan tukkukaupan ja oman sähköntuotannon ansioista hinnankorotukset olivat huomattavasti maltillisempia kuin muilla toimijoilla, ja vanhat asiakashinnat on pystytty pitämään korotuksista huolimatta edullisina. Uusia asiakkaita otettiin vuonna 2022 vain Seinäjoen kaupungin alueelta. Myös tällä pyrittiin varmistamaan kohtuullinen asiakashinta nykyisille asiakkaillemme.

koristeellinen kuvaelementti

Kaukolämpö

Vuonna 2022 tuotimme kaukolämpöä yhteensä 512 GWh. Ostolämmön osuus Sevolta oli 308 GWh, joka vastasi 59 % tuotannosta. Teollisuuden hukkalämpöjä ostettiin 3 GWh ja omilla laitoksilla tuotettiin 201 GWh.

Tuotannollisesti vuosi 2022 onnistui hyvin, ja lämmöntoimituksen varmuus asiakkaille oli 99,99 prosenttia. Sevon voimalan viisi vuorokautta kestänyt vikatilanne maaliskuun lopulla oli ainoa merkittävä häiriö tuotannossa. Häiriö ei näkynyt asiakkailla, koska tuotanto korvattiin omilla laitoksilla. Tuotantoa myös uudistettiin merkittävästi. Investoinneista keskeisimpiä olivat Kapernaumin uusi biolämpölaitos ja savukaasujen lämmön talteenotto sekä Seinäjoen voimalaitosalueen uusi kaukolämpöakku ja sähkökattila.

Kaukolämmön liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna. Liikevoitto jäi kuitenkin kaksi miljoonaa euroa miinukselle. Tämä johtui pääosin päästöoikeuksien korkeista hinnoista ja sitä kautta Sevon ostolämmön hinnasta. Asiakashintoja korotettiin hankintakustannusten nousun vuoksi kesäkuussa ja lokakuussa.

Seinäjoen Energian tukkulämmöntuotantolaitosten liiketoimintakauppa Seinäjoen Voimalle tuli voimaan 31.12.2022. Seinäjoen Voima on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Liiketoimintakaupassa Seinäjoen Voiman omistukseen siirtyivät Seinäjoen Energian uusi Kapernaumin kaukolämpökattila, Hanneksenrinteen pellettikattilat, Kapernaumin turpeella ja biomassalla toimiva kaukolämpökattila sekä öljykäyttöinen huippukapasiteetti. Liiketoimintakaupassa ei siirtynyt henkilöstöä.

koristeellinen kuvaelementti

Vesi

Vuosi 2022 oli sääolosuhteiltaan tavanomainen, ja vedenhankinnassa onnistuttiin hyvin. Kesähelteitä ja pidempiä kuivia jaksoja oli maltillisesti. Sateita esiintyi myös kesällä ja vesitilanne lumisen talven jäljiltä oli keväällä hyvä. Toimintavuoden lopulla pohjavesitasot toiminta-alueella olivat keskimääräisellä tasolla. Merkittäviä tuotanto- tai jakeluhäiriöitä ei vuoden 2022 aikana ollut. Muuttuneen maailmantilanteen ja energiakriisin vuoksi vesihuollon varautumiseen ja sen harjoitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota läpi vuoden.

Vedenkulutus oli edellisvuoden tasolla alkuvuoden. Kotitalouksien säästötalkoot näkyivät myös vedenkäytössä loppuvuodesta, sillä syksystä alkaen vedenkäyttö kotitalouksissa pieneni muutaman prosentin. Myyty talousvesimäärä koko vuoden osalta oli 5 miljoonaa kuutiometriä, joka on noin kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vesiliiketoiminnan liikevaihto kehittyi positiivisesti, lähes neljä prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa. Hintojen nousu oli merkittävää myös vesihuoltotarvikkeissa ja muissa hyödykkeissä. Kustannusnousu painoi hieman liiketulosta sen asettuessa lopulta lähes vuoden 2021 tasolle.

Investointeja toteutettiin vuoden 2022 aikana runsaasti.  Suurin osa niistä kohdistui verkoston saneeraus- ja uudisrakennuskohteisiin. Merkittävimpiä investointeja olivat valtatie 19:nnen levennykseen liittyvät vesihuoltoverkostojärjestelyt, jätevedenpuhdistamolla toteutetut suodatinkapasiteetin laajennusvaraukset sekä fosforin talteenottolaitteistojen rakentaminen.

koristeellinen kuvaelementti

Seiverkot

Vuonna 2022 Seiverkkojen sähkön siirron määrä oli 461 GWh, ja se laski vajaat kaksi prosenttia edellisen vuoden tasosta. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 75 kappaletta. Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli 8 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 2 kappaletta. Vuoden 2022 suurin tuntiteho oli 10.1.2022 82,7 MW.

Seiverkkojen liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli 14,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti urakointimäärien kasvu. Asiakashintoja ei korotettu vuoden 2022 aikana. Seiverkot panosti toimitusvarmuuteensa investoimalla jakeluverkon ylläpitämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen.

koristeellinen kuvaelementti

Merkittävimmät investoinnit ja hankkeet 2022

Vuonna 2022 Seinäjoen Energia investoi kaikkiaan 50 miljoonaa euroa. Investointeja valmistui yli 47 miljoonan euron arvosta.

Merkittävimpiä investointeja olivat Kapernaumin uusi biolämpökattila sekä kaukolämpö-, sähkö- ja vesihuoltoverkoston laajennus- ja saneerausinvestoinnit. EPV Energian omistajuuden kautta olemme myös mukana monissa tulevaisuuden hankkeissa. Investointien avulla vahvistamme toimitusvarmuuttamme ja ympäristösuorituskykyämme.

Sähköenergia

 • Olkiluoto 3:n tuotanto käynnistyi koekäytöillä. Kaupallinen käyttö siirtyi edelleen vuoden 2023 keväälle. Olkiluoto 3 lisää päästötöntä sähköntuotantoamme merkittävästi.
 • Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuiston laajennus valmistui. Seinäjoen Energia on mukana hankkeessa EPV Energian omistajana.

Kaukolämpö

 • Kapernaumin uusi 50 MW:n biolämpökattila ja savukaasujen lämmön talteenotto valmistuivat syksyllä 2022 suunnitellusti aikataulussaan ja budjetissaan.
 • Kapernaumin vanhaan, 15 MW:n biokattilaan tehtiin muutostöitä nuohoukseen ja palamisilman lämmitykseen. Muutoksen ansiosta kattilassa voidaan käyttää polttoaineena puuta turpeen sijaan.
 • Hanneksenrinteen pellettilaitoksella tehtiin korjaustoimia, joiden ansiosta laitos saatiin toimimaan luotettavasti, etäohjattuna sekä varatehokäyttöön talveksi.
 • Seinäjoen voimalaitosalueelle valmistui syksyllä 2022 10 000 kuutiometrin kaukolämpöakku ja 40 MW:n lämpöä tuottava sähkökattila. Investoinneista vastasi Seinäjoen Voima.

Vesi

 • Valtatie 19 levennykseen liittyen tehtiin mittavia vesihuoltoverkostojärjestelyjä.
 • Jätevedenpuhdistamolla rakennettiin ympäristöministeriön osin rahoittamaa fosforin talteenottolaitosta. Laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023.
 • Jätevedenpuhdistamolla toteutettiin suodatinkapasiteetin laajennusvarauksia.

Seiverkot

 • Vuonna 2022 rakennettiin yhdeksän muuntamoa.
 • 20 kV maakaapelia rakennettiin yli 9 kilometriä. 20 kV maakaapelointiaste on 68 prosenttia.
 • 0,4 kV maakaapelia rakennettiin yli 27 kilometriä. 0,4 kV maakaapelointiaste on 93 prosenttia.
 • Merkittävimpiä rakennuskohteita olivat Ruukintien jatkeen 20 kV kaapelointi, Axel Mörnen kadun kaapelointi, Myllysaaren sillan alueen 20 kV kaapelointi sekä Kasperin Marjaviidan alueen 20 kV kaapelointi.
 • Vuoden 2022 aikana toteutettu Kärmeskydön sähköaseman laajennus sekä 110 kV:n rengasyhteyden rakentaminen yhteistyössä EPV Alueverkon kanssa parantavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta sekä varautumista sähkönkulutuksen lisääntymiseen.

 

 


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK