Seinäjoen Vesi

Seinäjoen Vesi

Vesihuolto vuonna 2020

Vesihuollossa, kuten kaikilla muillakin, vuoden 2020 pääteemaksi muodostui, ilman ennakkovaroitusta,poikkeusoloissa toimiminen. Maailmanlaajuisesti vaikuttanut koronaviruspandemia alkoi kaikille yllätyksenä toimintavuoden alussa aiheuttaen runsaasti epävarmuutta ja erityisjärjestelyitä. Vesihuollon osalta suurin riski on kohdistunut pääosin henkilöstöresurssiin, jonka osalta on onneksi toistaiseksi selvitty ilman suurempia haasteita. Vesihuoltolaitteiden ja -kemikaalien saatavuus on ollut joitakin toimitusviivästyksiä lukuun ottamatta lähes normaalilla tasolla. Toiminnassa ja käytännöissä on ollut runsaasti koronasta johtuvaa erityisohjeistusta. Sen myötä asiakaskontakteja niin toimistoilla, kuin asiakkaiden luona oli viime vuona merkittävästi vähemmän. Hankkeiden ja projektien osalta myöhemmäksi siirrettyjä toimenpiteitä oli kuitenkin kokonaisuudessa vähän, joten toimintavuodelle suunnitellut investoinnit ja kehityshankkeet saatiin toteutettua hyvin.

Toimintavuosi oli vedenhankinnallisilta sääolosuhteiltaan muutamia viime vuosia suotuisampi. Alkukesän kuuma ja kuiva jakso näkyi suurina huippukulutuspäivinä, jotka aiheuttivat omat haasteensa verkoston toimituskapasiteetille. Syksyn ja loppuvuoden sateet helpottivat vedenhankintatilannetta ja tasasivat kulutushuippuja. Kokonaisuutena vedentoimitus onnistui erittäin hyvin. Seinäjoen Veden myyty talousvesimäärä oli noin 5,1 miljoonaa kuutiometriä, joka on hieman edellisvuoden vesimäärää vähemmän. Vedenhankinnan toimitusvarmuuteen saatiin merkittävää parannusta, kun tärkeän vedenhankinnan yhteistyökumppanimme vedenhankintaprojektin rakennustyöt valmistuivat.

Verkostopuolella vesi- ja jätevesiverkoston uudisrakennus- sekä saneerauskohteita toteutettiin viime vuosien tapaan runsaasti. Uusia vesihuollon runkolinjoja rakennettiin Roveksen teollisuusalueen ja Itäväylän suuntaan, tulevien uusien laajennusalueiden tarpeisiin. Uusien asuntoalueiden rakentamista jatkettiin kaupungin kaavoittamilla alueilla laajentaen viime vuosien rakennuskohteiden asuinympäristöjä uusilla osakokonaisuuksilla mm. Karhuvuoren ja Pajuluoman alueilla. Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti laajeni Ylistarossa 2019 loppuvuodesta alkaneen rakennushankkeen valmistuessa toimintavuoden aikana. Tilikaudella perittyjen liittymismaksujen määrä pysytteli edellisvuoden tasolla 1,1 miljoonassa eurossa. Saneerausinvestointeja toteutettiin merkittävästi ympäri toiminta-aluetta. Yksi merkittävä saneerauskohde toteutettiin Törnävän kaupunginosassa, missä uusittiin vanhaa laajaa aluetta palvelevaa runkovesijohtoa. Vaikka merkittävä osa saneerauksista kohdistuu vesihuoltoverkostojen saneeraustöihin on mukana myös useita muita vesihuollon kohteita, mm. puhdasvesisäiliöitä, paineenkorotusasemia ja jätevesipumppaamoita.

Seinäjoen keskuspuhdistamo täytti kaikki jätevedenkäsittelylle asetetut lupaehdot kaikilla vuosineljänneksillä 2020. Laitoksen toiminta oli erittäin hyvällä tasolla ja viime vuonna kaikki lupaehdot täyttyivät myös jätevedenkäsittelylle haastavilla jaksoilla, kuten sulamisvesikaudella. Investoinnit puhdistamolla olivat vuonna 2020 maltilliset, muutamien laitehankintojen muodossa.

Vesiliiketoiminnan liikevaihto nousi kuluneella tilikaudella, ollen kokonaisuudessaan 17,6 miljoonaa euroa (+5,7%). Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä vuodelle 2020 uudistetusta hinnastosta. Tilikaudella investointiin yhteensä 6,6 miljoonan euron arvosta ja investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla etenevä kansallinen vesihuoltouudistus (2020-2022) on lähivuosien tärkein alan keskeisten toimijoiden yhteinen ohjelma vesihuoltoalan kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Vesihuoltoalan asetuksia uudistetaan myös edelleen. EU:n uudistettu juomavesidirektiivi valmistui vuoden 2020 lopussa ja hyväksyttiin alkuvuodesta. Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista valmistellaan. Nämä heijastuvat myös kansalliseen lainsäädäntöön. Vesihuoltolain uudistamista valmistellaan myös osana kansallista vesihuoltouudistusta. Vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää ja muun muassa omaisuudenhallinnan merkitys ja vesihuoltoverkostojen saneerauksen investointitarpeet säilyvät vesihuollossa edelleen keskeisinä asioina.

Juha Santtila
johtaja, vesiliiketoiminta

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK