Vastuuta ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä

Seinäjoen Energia Oy toiminta on monipuolista. Saman konsernin sisällä on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön. Merkittävimpinä ja tällä hetkellä kiinnostavimpina ovat energiantuotannon ja jätevedenkäsittelyn päästöt. Lisäksi ympäristövaikutuksia syntyy muun muassa vesi-, jätevesi- ja kaukolämpöverkoston rakentamisesta.

Toimintamme yhteydessä syntyvät jätteet toimitamme jatkokäsittelyyn asianmukaisen luvan omaavalle toimijalle. Kaukolämmön tuotannossa syntyvälle tuhkalle etsimme uusia sijoituspaikkoja ja tutkimme mahdollisuuksia tuhkan lannoitekäytölle. Jäteveden puhdistamolta syntyvä liete toimitetaan biokaasun tuotantoon.

Vuoden 2020 aikana Seinäjoen Energia liittyi energian tuotannon energiatehokkuussopimukseen. Pyrimme toiminnassamme olemaan mahdollisimman energiatehokkaita ja parantamaan energiatehokkuuttamme. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme energiatehokkuudessa.

Kaukolämpö kohti uusiutuvaa lämmöntuotantoa

Vuonna 2020 toimittamastamme kaukolämmöstä 23,4 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä. Suurin osa kaukolämmöstä tuotettiin vielä turpeella, mutta Seinäjoen Energia on kovaa vauhtia matkalla kohti hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa. Olemme luvanneet olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä, mikä koskee myös kaukolämmön tuotantoa. Kapernaumin lämpölaitokselle rakentuvan kattilalaitoksen avulla siirtyminen fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia polttoaineita on mahdollista. Nykyisillä kattiloilla ei ole mahdollista irtautua kokonaan turpeen käytöstä, joten uusi kattila on merkittävä ja tarpeellinen sijoitus.

Vuoden 2020 aikana Kapernaumin lämpölaitoksen kiinteän polttoaineen kattilan ja yhden öljykattilan päästömittaukset suoritettiin voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Öljykattilan päästöt alittivat selvästi ympäristöluparaja-arvot. Kiinteän polttoaineen kattilan hiukkaset ylittyivät kesän mittauksissa, muuten kaikki mittaukset alittivat raja-arvot. Kattilalle suoritettiin huoltotoimenpiteet ja hiukkaspäästöt mitattiin uudelleen. Uudessa mittauksessa raja-arvot alitettiin.

Kapernaumin lämpölaitoksella on vuoden aikana rakentunut uusi kiinteän polttoaineen vastaanottoasema, seulomo, siilot ja polttoainevaaka. Uusi polttoaineen vastaanottoasema on modernimpi kuin vanha ja vähentää pölyn leviämistä ympäristöön polttoaineen purkamisen aikana. Polttoaineen punnitusjärjestelmän uusimisen myötä siirryttiin paperisista punnitustositteista sähköisiin ja näin ollen paperin käyttö vähenee merkittävästi.

Vuoden 2020 aikana Seinäjoen Energian Kaukolämpö lanseerasi uuden tuotteen, 100% uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä.

Tehokasta jäteveden puhdistusta

Seinäjoen keskuspuhdistamon toiminta on erittäin hyvällä tasolla.  Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2020 reilut 7,3 miljoonaa kuutiota jätevettä, joka on noin puoli miljoona kuutiota enemmän kuin edellisvuonna. Kasvanut käsittelymäärä selittyy osaksi Ylistaron suljetulta jätevedenpuhdistamolta johdettavilla jätevesillä ja osin runsassateisella loppuvuodella 2020. Kuivattua lietettä syntyi 8 750 tonnia, jonka kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 23,7 %. Prosessista syntynyt liete vietiin Lakeuden Etapin biokaasulaitokselle jatkokäsittelyyn. Välppäjätettä muodostui vuoden aikana 71 tn. Jätevedenpuhdistamo täytti ympäristölupaehdot vuoden 2020 aikana jokaisella osa-alueella.

Koronapandemian aikana vesihuollon merkitys keskeisenä huoltovarmuutta ylläpitävänä tahona on vahvistunut entisestään. Lisäksi jätevesistä otetuilla näytteillä on todettu saatavan indikaatiota koronaviruksen levinneisyydestä. Seinäjoen keskuspuhdistamo on osallistunut thl:n organisoimaan tutkimukseen pandemian taltuttamiseksi. Uutena kehityshankkeena aloitetaan muidenkin tartuntatautien jätevesipohjainen seuranta, jonka tavoitteena on parantaa kansallista pandemioihin varautumista.

Vesihuoltoala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen keskeinen toimiala. Ravinteiden kierrätys ja niiden talteenotto jätevesistä on kehityshanke, jonka hankesuunnitelma sai loppuvuodesta hyväksynnän ympäristöministeriöstä. Hanke käynnistyy puhdistamolla vuonna 2021 ja tähtää fosforin talteenottoon ja kierrätykseen tulevaisuudessa.

Sähkön tuotanto 2020

Seinäjoen Energia Oy:n sähköntuotannosta 44 % tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä ja 66 % tuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Tuulivoiman määrä jatkoi kasvuaan ja vuonna 2020 tuulivoimalla tuotettiin 107 GWh:ta, joka vastaa 17 % osuutta koko tuotannostamme. Investointeja tuulivoimaan jatketaan edelleen, jotta saavutamme tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.

Sähkön tuotannon osuudet 2020, uusiutuvat 44%, päästötön 22%, muut 34%

Vuonna 2020 Seinäjoen Energia Oy:n vesivoimalaitoksilla Kyrkösjärvellä ja Kalajärvellä tuotettiin sähköä yhteensä 27 GWh:ta, Kyrkösjärven osuuden ollessa 23 GWh:ta ja Kalajärven 4 GWh:ta. Kokonaisuudessaan vesivoimantuotantoa oli yhteensä 93 GWh. Hyvästä vesivuodesta huolimatta vesivoiman osuus tuotantopaletistamme oli edellisvuotta pienempi, koska vuokrasopimus norjalaisesta vesivoimasta ei ollut enää voimassa vuonna 2020.

Seinäjoen Energia Oy omistaa EPV Energian kautta osuuksia Rajakiirin, Torkkolan, Santavuoren, Metsälän ja Teuvan tuulivoimapuistoista. Investointeja tuulivoimaan jatketaan ja seuraavana investointipäätöstä odottaa EPV Tuulivoiman toinen markkinaehtoinen tuulivoimapuisto, joka rakennetaan Närpiöön. Tuulivoiman tuotanto määrä kasvoi vuonna 2020 107 GWh:iin.

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK