Häiriötiedote
Peräseinäjoen alueella muutoksia vedenjakelussa

Vastuuta ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä

EU:n komissio on julkaissut esityksensä ilmastolaiksi, jonka mukaan EU:n tulee olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomen hallitus on laatinut kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Linjauksen mukaan uusiutuvan energian osuus olisi yli 50 % tuotannosta ja energiajärjestelmä muuttuisi hiilineutraaliksi.

Seinäjoen Energiassa pitkän linjan osakkuus EPV Energia Oy:ssä on kehittänyt sähkön tuotantoa 41,6 % uusiutuvaksi ja jopa 60 % tuotetaan päästöttömillä energialähteillä. Erilaisia tuulivoimahankkeita on toteutettu useana vuonna. Lämmön tuotanto on riippuvaista 70 prosenttisesti turpeesta, joka on EU:n päästökaupan piirissä. Turve ei suoranaisesti ole uusiutuva energialähde, mutta se työllistää paikallisesti. Hallitus on linjannut hiilen käytön lopettamista polttoaineena vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käyttö polttamisessa on puhuttanut myös ja sillä saattaa olla sama kohtalo. Vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja kehitetään ja mahdollisuutena ovat myös ei-polttamiseen perustuvat tekniikat, kuten lämpöpumput.

Vesivoimantuotanto

Vuonna 2019 Seinäjoen Energia Oy:ssä vesivoimaa tuotettiin Kyrkösjärven ja Kalajärven voimalaitoksilla 15,2 GWh, josta Kyrkösjärven tuotannon osuus oli 12,6 GWh ja Kalajärven 2,6 MW. Vesivoiman tuotantoverkostoa on laitettu kuntoon viimevuosina. Kalajärven voimalaitosta uusittiin vuonna 2015 ja Kyrkösjärven voimalaitosta vuonna 2018. Kärjenkosken patoa kunnostettiin vuonna 2019. Rengon patoremonttia jatketaan vuonna 2020. Ruotsin merkittävimpiin vesivoimavarantoihin kuuluvassa Indalsälvenissä vesivoiman tuotanto osuudellamme vuonna 2019 oli 47,91 GWh. Norjasta vesivoimaa saatiin 58,0 GWh. Vesivoiman tuotanto oli tuotantomuodoista suurin, yhteensä 121,1 GWh.

Tuulivoima

Konsernilla on osuudet Puuskan tuulivoimapuistoon Rajakiiriin Torniossa, Torkkolan puistoon Vähäkyrössä, Santavuoren puistoon Ilmajoella ja Metsälän puistoon Kristiinankaupungissa. Uusia tuotanto-osuuksia tuulivoimaan otetaan käyttöön Teuvalla.  Rajakiiri Oy:ssä tuotettiin omistusosuudellamme sähköenergiaa 10,7 GWh, Torkkolassa 18,8 GWh ja Santavuorella 19,1 Gwh. Tuotanto Metsälässä kiilasi heti kärkeen 38,5 GWh:lla. Seinäjoen Energia Oy sai sähköenergiaa tuulivoimatuotannoista 90,0 GWh.

EPV Energia Oy on vuoden 2019 aikana aloittanut laajennuksen valmistelutyöt tuulivoimapuistoon Teuvan Paskoonharjulle. Teuvaan rakennetaan 21 uutta teholtaan 5,6 MW:n tuulivoimalaa ja siellä hyödynnetään tuulivoimarakentamisen uusinta teknologiaa. Teuvan tuulivoimapuiston rakentamiseen ei ole myönnetty tukea syöttötariffijärjestelmässä. Tuulivoimateknologia on kehittynyt voimakkaasti viime vuosien aikana ja tuulivoimapuiston eliniäksi on arvioitu jo 30 vuotta.

Vesihuoltoala

Vesihuoltoalalla vaikuttivat vuonna 2019 puhdistamoiden lääkejäämät, raakavesissä esiintyvät mikromuovit ja kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelu. Jouppilanvuoren vesilaitoksen saneeraus saatiin valmiiksi ja laitos tuotantokäyttöön.

Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2019 reilut 6,8 miljoonaa kuutiota jätevettä, joka on noin miljoona kuutiota enemmän kuin edellisvuonna. Kuivattua lietettä syntyi 10 490 tn, jonka kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 19,9 %. Tämä liete vietiin Lakeuden Etapin biokaasulaitokselle jatkokäsittelyyn. Jätevedenkäsittelyssä saavutettiin lupaehdot. Jätevedenpuhdistamo täytti ympäristölupaehdot vuoden 2019 aikana ammoniumtypen ja kokonaisfosforin tavoitearvoja lukuun ottamatta. Vuoden 2020 aikana jätevedenpuhdistuksessa on meneillään kehityshanke koskien ravinteiden talteen ottamista.

Kaupungin ilmanlaatu on parantunut

Oman toiminta-alueen ympäristöstä huolehtiminen on Seinäjoen Energialle erityisen tärkeää.

Seinäjoen Energian lämmön tuotanto kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin. EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS) on tulossa isoja muutoksia valvontajaksolle 2021-2030. Päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään 2,2 % vuodesta 2021 alkaen, sillä tavoitteena EU:ssa on vähentää kasvihuonekaasuja 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Päästöjärjestelmän jakoperusteita muutetaan siten, että jaossa huomioidaan uutta teknologian käyttöönottoa mm. päivittämällä vertailuarvot ja tuotannon vaihteluita otetaan paremmin huomioon kuin nyt.

Lämmön tuotantomuodoissa Seinäjoen Energia tavoittelee hiilineutraalimpaa tuotantoa ja irrottautumista turpeen polttamisesta. Hanneksenrinteen pölypolttolaitoksella valmistellaan raskaan polttoöljyn korvaamista pelletillä polttoaineena. Laitos sai ympäristöluvan vuonna 2016. Laitoksen käyttöönoton testausta tehtiin vuoden 2019 aikana. Myös uuden 50 MW:n lämmityskattilan rakentamisen valmistelu on aloitettu. Kattila käyttäisi polttoaineenaan biomassaa. Energiatehokkuus saadaan laitoksen myötä uudelle tasolle savukaasupesurilla ja lämmön talteenottotekniikalla.

Kohti järkevämpää energian käyttöä

Energian tuotannon määrää se, miten paljon energiaa kulutetaan. Vuoden 2019 kaukolämmön puolella toteutettiin uusi, ekologinen innovaatio. Seinäjoen Energia solmi pakastevarasto Botnia Freeze Oy:n kanssa sopimuksen hukkalämmön talteenotosta ja siirtämisestä kaukolämpöverkkoon, joka kattaa yhteensä 2 GWh. Varaston kylmäkoneilta tulee lauhdelämpöä läpi vuoden ja lämmöntuotanto kaukolämpöverkkoon on lähes ympärivuotista.

Palaa Takaisin

45%

Uusiutuvia energianlähteitä

75%

Päästötöntä sähköntuotantoa

Katso myös